این سیستم با توجه به نیاز روزمره سازمانها و شرکتها برای اعلام و برگزاری مناقصات مختلف و برای صرفه جویی در وقت و هزینه طراحی شده است.
امکانات مدیریت سایت :
• تعریف مناقصات جدید
o تنظیم موضوع مناقصه، مبلغ برآورد اولیه، تاریخ شرکت در مناقصه، و ... (امکان تعریف فیلدهای مورد نیاز مطابق با نیاز سازمان) .
o تعریف متن و شرایط مناقصه.
o بارگزاری فایل مناقصه
• ویرایش و حذف مناقصات موجود.
• انجام مناقصه به طور آنلاین 
o امکان مشاهده پیشنهادات به ترتیب دلخواه (صعودی،نزولی،به ترتیب ارائه پیشنهاد).
o امکان تعیین برنده دوم مناقصه در صورت نیاز.
o ثبت جزئیات برگزاری مناقصه و توضیحات اضافی مطابق با شرایط برگزاری.
• مشاهده اطلاعات پیمانکاران.
• امکان برگزاری چند مناقصه به طور همزمان.
• امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف.
• بایگانی مناقصات با امکان انجام جستجوی پیشرفته بر اساس تمامی فیلد ها
• تقسیم بندی مناقصات به تفکیک مرحله انجام مناقصه(در حال برگزاری، در حال تصمیم گیری، پایان یافته)
• امکان مشاهده پیمانکاران شرکت کننده در هر مناقصه
• امکان بارگزاری بخش نامه ها و رویه ها
• امکان مشاهده تاریخچه تغییرات مناقصات
• امکان گزارش گیری مناقصات (در حال برگزاری، در حال تصمیم گیری، پایان یافته) در بازه های زمانی مختلف همراه با خروجی در انواع فرمت های word,excel,pdf,rtf
• امکان گزارش گیری مناقصات (در حال برگزاری، در حال تصمیم گیری، پایان یافته) در براساس انواع پارامترها همراه با خروجی در انواع فرمت های word,excel,pdf,rtf

امکانات پیمانکاران :
• وارد کردن تمامی اطلاعات مربوط به شرکت در سایت 
• دریافت اسناد مناقصات به صورت الکترونیکی
• امکان شرکت در چند مناقصه به طور همزمان