معرفی نرم افزار:

اطلاع از امکانات و تجهيزات موجود و نحوه عملکرد آن در هر مجموعه مهمترين عامل جهت تصميم گيري موثر در راستاي بهره وري بالاتر خدمت رساني آن مجموعه مي باشد. هرچه ميزان آمار و اطلاعات موجود دقيق تر و تحليل پذير تر باشد تصميم گيري در رابطه با نحوه عملکرد فعلي و آينده نيز دقيق تر و بهتر خواهد بود.

با توجه به نفوذ سيستمهاي نرم افزاري اداري و تعامل نزديک پرسنل يک مجموعه اداري با سيستمهاي نرم افزاري، خدمت رساني به مخاطبين از طريق فرايند هاي نرم افزاري به امري رايج تبديل شده بطوريکه در بسياري از موارد بدون استفاده از نرم افزار هاي مستقر امکان ارائه خدمات به ارباب رجوع امکان پذير نمي باشد و توقف سيستم رايانه و يا عملکرد ناقص نرم افزارها مشکلات عديده اي را چه براي پرسنل مجموعه و چه ارباب رجوع ايجاد خواهد کرد...

وجود يک سيستم نرم افزاري در راستاي تعميرات و نگهداري رايانه، باتوجه به ارائه تصويري واقعي از وضعيت سخت افزاري، نرم افزاري و تعميرات آن مجموعه منجر به دستيابي به تحليلي واقعيتر از امکانات موجود و تصميم گيري موثرتر مديران به خصوص در حوزه انفورماتيک و خدمات مديريت خواهد بود و نهايتا اثر مثبت اين تحليل و تصوير واقعي از وضعيت موجود براي تمامي افراد مرتبط ( ارباب رجوع، پرسنل و مديران ) ملموس خواهد بود...

ویزگی های نرم افزار:

1- امکان ثبت تعاريف کلي (پيمانکاران، کاربران، شناسنامه کامپیوتر و ...)
2- تحويل سيستم و ورود اطلاعات شناسنامه اي سيستم-ارائه گزارش آماري بر اساس تعداد سيستم های منطقه / معاونت/شعبه.
3- نمايش سيستم ها براساس کاربر- شناسايي – IP منطقه / معاونت/شعبه
4- نمايش ريز قطعات سيستم کاربران
5- امکان چاپ شناسنامه سيستم ها بر اساس سيستم کاربر و منطقه / معاونت/شعبه.
6- اطلاعات هر سابقه تعمير : شامل بخش و شخص درخواست کننده ، تاريخ و شماره درخواست تعمير ، نتيجه بررسي واحد تعميرات ، اطلاعات ارسال به واحد تعمير
7- گزارش اطلاعات شرح هر سابقه PM از قبيل : تاريخ انجام PM ، نام انجام دهندة PM ، نتيجة هريک از اقدامات
8- گزارش هاي آماري سيستمها
9- گزارش هاي سوابق خرابی های گذشته سيستمها به همراه کلیه تعمیرات و قطعات تعویضی
10- امکان ثبت خرابی سیستم کاربران توسط مسئول مربوطه منطقه / معاونت/شعبه براساس شماره اموالی کیس.
11- امکان پیگیری وضعیت سرویس دهی خرابی های اعلام شده توسط مسئول مربوطه منطقه / معاونت/شعبه.
12- امکان ثبت تعریف واحدهای مختلف منطقه/ معاونت/شعبه.
13- امکان ثبت تعریف مشخصات پرسنل واحدهای مختلف منطقه/ معاونت/شعبه همراه با تعیین سطح دسترسی
14- گزارش جامع سرویس دهی ها در کلیه شعب براساس بازه زمانی دلخواه
15- گزارش ریز سرویس دهی ها در کلیه شعب براساس بازه زمانی دلخواه
16- گزارش سرویس دهی شعب براساس سرویس کاران براساس بازه زمانی دلخواه
17- گزارش سرویس دهی براساس قطعات تعویضی در شعب مختلف براساس بازه زمانی دلخواه
18- گزارش نموداری درصد خرابی کامپیوتر ها در شعب مختلف براساس بازه زمانی دلخواه
19- گزارش نموداری درصد خرابی یک قطعه در شعب مختلف در بازه رمانی دلخواه

نمونه مشتریان نرم افزار:

بانک ملت استان اصفهان

بیمه ایران

بانک سینا

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان