ترانکینگ 105×50 میلیمتر  از نوع Adaptable - سفید رنگ - دو متری

  مشخصات کلی ترانکینگ 105*50 میلیمتر

 -ترانکینگ از نوع Adaptable به همراه کلیه متعلقات (ترانکینگ شبکه، داکت شبکه)
 - متریال استفاده از بهترین نوع PVC سفید رنگ با فرمولاسیون محرمانه
 -دارای تاییدیه NF C 68-104

  ویژگی‌ها ترانکینگ 105×50 میلیمتر
  ● قابلیت نصب پارتیشن زیر درب ترانکینگ
  ●
قابلیت اتصال به ترانکینگ کف با استفاده از قطعات مخصوص
  ● ارائه درب نرم با عرض 65 میلیمتر همراه با بدنه ترانکینگ
  ● عرضه در شاخه‌های 2 متری
  قابلیت نصب انواع کادر و پایه‌های و سوکت‌های Mosaic Program بر روی ترانکینگ 

  دانلود کاتالوگ

ظرفیت ترانکینگ 105×50 میلیمتر
تعداد کابل‌های عبوری از مقطع ترانکینگ 105×50 میلیمتر در صورت عدم استفاده از تجهیزات جانبی مانند کادر و پابه و سوکت‌ها

نوع کابل
ظرفیت
Cat 6 UTP 87 رشته کابل
Cat 6 FTP 87 رشته کابل
کابل برق  3*1.5 265 رشته کابل
کابل برق  3*2.5 196 رشته کابل

متعلقات ترانکینگ 80×50 میلیمتر

 

تصویر مشخصات شماره پورت

ترانکینگ همراه با درب نرم عرض 65 میلیمتر
طول دو متر
مجهز به انواع متعلقات مانند گوشه داخلی و خارجی
متناسب برای نصب انواع مکانیزم ها و کادر و پایه ها

10424
پارتیشن جدا کننده فضای درون ترانکینگ
طول دو متر
10582
قطعه اتصال بدنه خاری
برای نصب در راستای موازی در هنگام نصب
10691
قطعه اتصال درب ترانکینگ به عرض 85 میلیمتر
10802

گوشه خارجی برای عمق‌های 50 میلیمتر
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×105 میلیمتر از نوع full assembled

10602

گوشه خارجی برای عمق‌های 50 میلیمتر
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×105 میلیمتر از نوع full assembled

10622
زاویه تخت ترانکینگ
زاویه 90 درجه
10785
قطعه انتهایی
قابلیت نصب در سمت است و چپ ترانکینگ
10702
انشعاب سه راهی ترانکینگ
برای انشعاب‌ها به عرض 80 میلیمتر
10736

بست مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و  full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
مخصوص ترانکینگ‌ها با عرض درب 85 میلیمتر

10682

نگهدارنده مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104

30881

 ترانکینگ 105×50 میلیمتر  از نوع Full Assembly - سفید رنگ - دو متری

  مشخصات کلی ترانکینگ 105*50 میلیمتر

 -ترانکینگ از نوع Full Assembly به همراه کلیه متعلقات (ترانکینگ شبکه، داکت شبکه)
 - متریال استفاده از بهترین نوع PVC سفید رنگ با فرمولاسیون محرمانه
 -دارای تاییدیه NF C 68-104

  ویژگی‌ها ترانکینگ 105×50 میلیمتر
  ● قابلیت نصب پارتیشن زیر درب ترانکینگ
  ●
قابلیت اتصال به ترانکینگ کف با استفاده از قطعات مخصوص
  ● ارائه درب نرم با عرض 65 میلیمتر همراه با بدنه ترانکینگ
  ● عرضه در شاخه‌های 2 متری
  قابلیت نصب انواع کادر و پایه‌های و سوکت‌های Mosaic Program بر روی ترانکینگ 

  دانلود کاتالوگ

ظرفیت ترانکینگ 1050 میلیمتر
تعداد کابل‌های عبوری از مقطع ترانکینگ 105×50 میلیمتر در صورت عدم استفاده از تجهیزات جانبی مانند کادر و پابه و سوکت‌ها

نوع کابل
ظرفیت
Cat 6 UTP 87 رشته کابل
Cat 6 FTP 87 رشته کابل
کابل برق  3*1.5 265 رشته کابل
کابل برق  3*2.5 196 رشته کابل

متعلقات ترانکینگ 80×50 میلیمتر

 

تصویر مشخصات شماره پورت
ترانکینگ همراه با درب نرم عرض 65 میلیمتر
طول دو متر
مجهز به انواع متعلقات مانند گوشه داخلی و خارجی
متناسب برای نصب انواع مکانیزم‌ها و کادر و پایه‌ها
10424
پارتیشن جدا کننده فضای درون ترانکینگ
طول دو متر
10582
قطعه اتصال بدنه خاری
برای نصب در راستای موازی در هنگام نصب
 
10696

 
قطعه اتصال درب ترانکینگ به عرض 65 میلیمتر
10801
گوشه خارجی برای عمق‌های 50 میلیمتر
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×105 میلیمتر از نوع full assembled
10605
گوشه خارجی برای عمق‌های 50 میلیمتر
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×105 میلیمتر از نوع full assembled
10619
زاویه تخت ترانکینگ
زاویه 90 درجه
10787
قطعه انتهایی
قابلیت نصب در سمت است و چپ ترانکینگ
10700
انشعاب سه راهی ترانکینگ
برای انشعاب‌ها به عرض 80 میلیمتر
10740
بست مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و  full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
مخصوص ترانکینگ‌ها با عرض درب 65 میلیمتر
10681

نگهدارنده مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
30881

 ترانکینگ 150×50 میلیمتر  از نوع Adaptable - سفید رنگ - دو متری


  مشخصات کلی ترانکینگ 150*50 میلیمتر

 -ترانکینگ از نوع Full Assembled به همراه کلیه متعلقات (ترانکینگ شبکه، داکت شبکه)
 - متریال استفاده از بهترین نوع PVC سفید رنگ با فرمولاسیون محرمانه
 -دارای تاییدیه NF C 68-104

  ویژگی‌ها ترانکینگ 150×50 میلیمتر
  ● قابلیت نصب پارتیشن زیر درب ترانکینگ
  ●
قابلیت اتصال به ترانکینگ کف با استفاده از قطعات مخصوص
  ● ارائه درب نرم با عرض 65 میلیمتر همراه با بدنه ترانکینگ
  ● عرضه در شاخه‌های 2 متری
  قابلیت نصب انواع کادر و پایه‌های و سوکت‌های Mosaic Program بر روی ترانکینگ 

  دانلود کاتالوگ

ظرفیت ترانکینگ 150×50 میلیمتر
تعداد کابل‌های عبوری از مقطع ترانکینگ 150×50 میلیمتر در صورت عدم استفاده از تجهیزات جانبی مانند کادر و پابه و سوکت‌ها

نوع کابل
ظرفیت
Cat 6 UTP 121 رشته کابل
Cat 6 FTP 121 رشته کابل
کابل برق  3*1.5 370 رشته کابل
کابل برق  3*2.5 274 رشته کابل

متعلقات ترانکینگ 150×50 میلیمتر

 

تصویر مشخصات شماره پورت
ترانکینگ همراه با پارتیشن
طول دو متر
مجهز به انواع متعلقات مانند گوشه داخلی و خارجی
متناسب برای نصب انواع مکانیزم‌ها و کادر و پایه‌های Mosaic و Program Mosaic
10432
پارتیشن جهت نصب درب
طول دو متر
10472
قطعه اتصال بدنه خاری
برای نصب در راستای موازی در هنگام نصب
 
10691

 
قطعه اتصال درب ترانکینگ به عرض 65 میلیمتر
10801
گوشه داخلی برای عمق‌های 50 میلیمتر بدون پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 150×50 میلیمتر از نوع full assembled
10606
گوشه خارجی برای عمق‌های 50 میلیمتر بدون پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 60 تا 120 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×150 میلیمتر از نوع full assembled
10635
زاویه تخت ترانکینگ
زاویه 90 درجه
10789
قطعه انتهایی

قابلیت نصب در سمت راست و چپ ترانکینگ
10706
انشعاب سه راهی ترانکینگ
برای انشعاب‌ها به عرض 80 میلیمتر
10732
بست مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و  full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
مخصوص ترانکینگ‌ها با عرض درب 65 میلیمتر
10681

نگهدارنده مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
30881

 ترانکینگ 150×50 میلیمتر  از نوع Full Assembles به همراه درب نرم 65 میلیمتر - دو محفظه -سفید رنگ - دو متری


  مشخصات کلی ترانکینگ 150*50 میلیمتر

 -ترانکینگ از نوع Full Assembled به همراه کلیه متعلقات (ترانکینگ شبکه، داکت شبکه)
 - متریال استفاده از بهترین نوع PVC سفید رنگ با فرمولاسیون محرمانه
 -دارای تاییدیه NF C 68-104

  ویژگی‌ها ترانکینگ 150×50 میلیمتر
  ● قابلیت نصب پارتیشن زیر درب ترانکینگ
  ●
قابلیت اتصال به ترانکینگ کف با استفاده از قطعات مخصوص
  ● ارائه درب نرم با عرض 65 میلیمتر همراه با بدنه ترانکینگ
  ● عرضه در شاخه‌های 2 متری
  قابلیت نصب انواع کادر و پایه‌های و سوکت‌های Mosaic Program بر روی ترانکینگ 

  دانلود کاتالوگ

ظرفیت ترانکینگ 150×50 میلیمتر
تعداد کابل‌های عبوری از مقطع ترانکینگ 150×50 میلیمتر در صورت عدم استفاده از تجهیزات جانبی مانند کادر و پابه و سوکت‌ها

نوع کابل
ظرفیت
Cat 6 UTP 121 رشته کابل
Cat 6 FTP 121 رشته کابل
کابل برق  3*1.5 370 رشته کابل
<کابل برق  3*2.5 274 رشته کابل

متعلقات ترانکینگ 150×50 میلیمتر

 

تصویر مشخصات شماره پورت
ترانکینگ همراه با پارتیشن
طول دو متر
مجهز به انواع متعلقات مانند گوشه داخلی و خارجی
متناسب برای نصب انواع مکانیزم‌ها و کادر و پایه‌های Mosaic و Program Mosaic
10427
پارتیشن جدا کننده فضای درون ترانکینگ
طول دو متر
10582
قطعه اتصال بدنه خاری
برای نصب در راستای موازی در هنگام نصب
 
10691

 
قطعه اتصال درب ترانکینگ به عرض 65 میلیمتر
10801
گوشه داخلی برای عمق‌های 50 میلیمتر بدون پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 150×50 میلیمتر از نوع full assembled
10606
گوشه خارجی برای عمق‌های 50 میلیمتر بدون پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×150 میلیمتر از نوع full assembled
10635
زاویه تخت ترانکینگ
زاویه 90 درجه
10789
قطعه انتهایی

قابلیت نصب در سمت راست و چپ ترانکینگ
10703
انشعاب سه راهی ترانکینگ
برای انشعاب‌ها به عرض 80 میلیمتر
10737
بست مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و  full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
مخصوص ترانکینگ‌ها با عرض درب 65 میلیمتر
10681

نگهدارنده مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
30881

 ترانکینگ 80×50 میلیمتر  از نوع Adaptable - سفید رنگ - دو متری


  مشخصات کلی ترانکینگ 80*50 میلیمتر
 -ترانکینگ از نوع Adaptale به همراه کلیه متعلقات (ترانکینگ شبکه، داکت شبکه)
 - متریال استفاده از بهترین نوع PVC سفید رنگ با فرمولاسیون محرمانه
 -دارای تاییدیه NF C 68-104
  ویژگی‌ها ترانکینگ 80×50 میلیمتر
  ● قابلیت نصب پارتیشن زیر درب ترانکینگ
  ●
قابلیت اتصال به ترانکینگ کف با استفاده از قطعات مخصوص
  ● ارائه درب نرم با عرض 65 میلیمتر همراه با بدنه ترانکینگ
  ● عرضه در شاخه‌های 2 متری
  قابلیت نصب انواع کادر و پایه‌های و سوکت‌های Mosaic Program بر روی ترانکینگ 
ظرفیت ترانکینگ 80×50 میلیمتر
تعداد کابل‌های عبوری از مقطع ترانکینگ 80×50 میلیمتر در صورت عدم استفاده از تجهیزات جانبی مانند کادر و پابه و سوکت‌ها
نوع کابل

ظرفیت

Cat 6 UTP 75 رشته کابل
Cat 6 FTP 62 رشته کابل
Cat 6 SFTP 52 رشته کابل
Cat 5 UTP 112 رشته کابل
Cat 5 FTP 102 رشته کابل
کابل برق  3*1.5 25 رشته کابل
کابل برق  3*2.5 19 رشته کابل
متعلقات ترانکینگ 80×50 میلیمتر

 

تصویر مشخصات شماره پورت
ترانکینگ همراه با درب نرم
طول دو متر
مجهز به انواع متعلقات مانند گوشه داخلی و خارجی
متناسب برای نصب انواع مکانیزم‌ها و کادر و پایه‌های Mosaic و Program Mosaic
10412
پارتیشن جدا کننده فضای درون ترانکینگ
طول دو متر
10582
قطعه اتصال بدنه خاری
برای نصب در راستای موازی در هنگام نصب
قطعه اتصال بدنه از نوع چسبی
قابلیت نصب در انتهای نصب ترانکینگ
10691

10692
قطعه اتصال درب ترانکینگ به عرض 65 میلیمتر
10801
گوشه داخلی برای عمق‌های 50 میلیمتر بدون پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×80/50×105/50×150 و 50×195 میلیمتر
10602
گوشه خارجی برای عمق‌های 50 میلیمتر بدون پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 60 تا 120 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×80/50×105/50×150 و 50×195 میلیمتر
10622
زاویه تخت ترانکینگ
زاویه 90 درجه
10767
قطعه انتهایی
قابلیت نصب در سمت است و چپ ترانکینگ
10722
انشعاب سه راهی ترانکینگ
برای انشعاب‌ها به عرض 80 میلیمتر
10735
بست مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و  full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
مخصوص ترانکینگ‌ها با عرض درب 65 میلیمتر
10681

نگهدارنده مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
30881

 ترانکینگ 80×50 میلیمتر  از نوع Full Assembles به همراه درب نرم 65 میلیمتر - سفید رنگ - دو متری


  مشخصات کلی ترانکینگ 80*50 میلیمتر
 -ترانکینگ از نوع Full Assembled به همراه کلیه متعلقات (ترانکینگ شبکه، داکت شبکه)
 - متریال استفاده از بهترین نوع PVC سفید رنگ با فرمولاسیون محرمانه
 -دارای تاییدیه NF C 68-104
  ویژگی‌ها ترانکینگ 80×50 میلیمتر
  ● قابلیت نصب پارتیشن زیر درب ترانکینگ
  ●
قابلیت اتصال به ترانکینگ کف با استفاده از قطعات مخصوص
  ● ارائه درب نرم با عرض 65 میلیمتر همراه با بدنه ترانکینگ
  ● عرضه در شاخه‌های 2 متری
  قابلیت نصب انواع کادر و پایه‌های و سوکت‌های Mosaic Program بر روی ترانکینگ 
ظرفیت ترانکینگ 80×50 میلیمتر
تعداد کابل‌های عبوری از مقطع ترانکینگ 80×50 میلیمتر در صورت عدم استفاده از تجهیزات جانبی مانند کادر و پابه و سوکت‌ها
نوع کابل
ظرفیت
Cat 6 UTP 75 رشته کابل
Cat 6 FTP 62 رشته کابل
Cat 6 SFTP 52 رشته کابل
Cat 5 UTP 112 رشته کابل
Cat 5 FTP 102 رشته کابل
کابل برق  3*1.5 25 رشته کابل
کابل برق  3*2.5 19 رشته کابل
متعلقات ترانکینگ 80×50 میلیمتر

 

تصویر مشخصات شماره پورت
ترانکینگ همراه با درب نرم
طول دو متر
مجهز به انواع متعلقات مانند گوشه داخلی و خارجی
متناسب برای نصب انواع مکانیزم‌ها و کادر و پایه‌های Mosaic و Program Mosaic
10462
پارتیشن جدا کننده فضای درون ترانکینگ
طول دو متر
10582
قطعه اتصال بدنه خاری
برای نصب در راستای موازی در هنگام نصب
قطعه اتصال بدنه از نوع چسبی
قابلیت نصب در انتهای نصب ترانکینگ
10691

10692
قطعه اتصال درب ترانکینگ به عرض 65 میلیمتر
10801
گوشه داخلی برای عمق‌های 50 میلیمتر بدون پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×80/50×105/50×150 و 50×195 میلیمتر
10602
گوشه خارجی برای عمق‌های 50 میلیمتر بدون پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 60 تا 120 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×80/50×105/50×150 و 50×195 میلیمتر
10622
زاویه تخت ترانکینگ
زاویه 90 درجه
10767
قطعه انتهایی

قابلیت نصب در سمت است و چپ ترانکینگ
10722
انشعاب سه راهی ترانکینگ
برای انشعاب‌ها به عرض 80 میلیمتر
10735
بست مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و  full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
مخصوص ترانکینگ‌ها با عرض درب 65 میلیمتر
10681

نگهدارنده مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
30881
فریم داخلی
حداقل
خطایی رخ داده است. خطا : فریم داخلیدر حال حاضر در دسترس نیست